Audit

CONDITII PENTRU AUDITAREA OBLIGATORIE

In mediul international, si implicit in cazul filialelor romanesti ale multinationalelor, auditarea este efectuata in general pentru listarea la Burse, dar adesea este pur si simplu o politica de Grup impusa de actionari.

Conform legislatiei romanesti, situatiile in care societatile sint obligate sa efectueze un audit financiar sint definite de art. 5 din OMF 1752/2005 care adopta in Romania reglementarile contabile conforme cu Directivele Europene, cu aplicabilitate din 2006.

Acest text de lege defineste doua mari familii de criterii care impun auditarea:

(1) Criterii de marime (definite in art. 3 al aceleiasi legi): daca la inchiderea unui exercitiu financiar se indeplinesc doua din urmatoarele trei criterii :

 • Total active mai mari decit 3.650.000 euro
 • Cifra de afaceri neta mai mare decit 7.300.000 euro
 • Numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar : mai mare sau egal cu 50

(2) Societatile de interes public (definite in Ordinul 907 din 2005):

 • Institutiile de credit
 • Societatile de asigurare si reasigurare
 • Entitatile reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
 • Societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata
 • Companiile si societatile nationale
 • Persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare de catre o societate-mama care aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara
 • Persoanele juridice altele decit cele de mai sus, care beneficiaza de imprumuturi nerambursabile sau cu garantia statului.

Ulterior, prin Ordonanta 28/2006, transformarea societatilor de leasing in Institutii Financiare Nebancare a adus concomitent si obligativitatea de auditare a situatiilor financiare a aceastora (art. 18(2)).

CONSOLIDAREA STATUTARA

Legislatia romaneasca prevede, prin OMFP1752/2005 si Legea Contabilitatii 82/1991 republicata, ca societatile romanesti care detin filiale, sa intocmeasca si sa depuna bilant consolidat incepind cu anul incheiat la 31 Decembrie 2007, cu termenul de raportare 30 August. Legislatia este in concordanta cu Directiva a VII-a Europeana privind conturile consolidate.

Se raporteaza bilant consolidata daca societatile depasesc impreuna doua din urmatoarele trei limite:

 • Total active mai mari de 17.520.000 EUR
 • Cifra de afaceri mai mare de 35.040.000 EUR
 • Numar salariati mai mare de 250.

Acest bilant trebuie sa fie auditat.

AUDITUL INTERN

In ciuda denumirii similare, auditul intern este foarte diferit de auditul extern.

COMPARATII RELEVANTE Audit intern Audit extern
Aria de acoperire Procesele interne in cadrul organizatiei Situatiile financiare
Aspecte de interes Operationale Financiar-contabile
Aspecte de interes Economicitate, eficacitate, eficienta, riscuri, legalitate, conformitate, control intern, reguli si proceduri interne Reflectarea fidela a realitatii in situatiile financiare si note
Derulare in timp Permanent Anual
Cui raporteaza Conducerii Asociatilor
Transparenta raportului Document intern, confidential Opinia de audit - Document public
Analica riscurilor si controlului intern Obiectiv in sine, pentru verificarea eficientei, eficacitatii, identificarea de neconfirmitati si informarea conducerii pentru masuri si optimizari Parcursa pentru documentarea si cunoasterea organizatiei si identificarea riscurilor cu scopul planificarii auditului; poate genera informari confidentiale pentru conducere
Relatie intre ele Colaboreaza cu auditorii externi si furnizeaza informatii Utilizeaza informatiile de la auditorii interni; apreciaza calitatea controlului intern
Frauda Unul din obiectivele auditului intern este prevenirea, descurajarea, identificarea fraudei, si stabilirea unor sisteme de control pentru evitarea fraudei Elemente de frauda pot intra in atentia auditorilor in decursul activitatii lor, insa nu reprezinta obiectivul auditorului extern identificarea si raportarea fraudei.

Exemple de proceduri de audit intern:

 • Verificarea autorizarii platilor, cumpararilor, discounturilor
 • Verificari ale sistemelor de asigurare a calitatii
 • Examinarea incidentelor si erorilor
 • Supravegherea derularii proiectelor
 • Analiza pe indicatori
 • Centralizarea de rapoarte operative - exemplu concluzii dupa inventarier
 • Proceduri anti frauda - exemplu verificarea tranzactiilor cu numerar, tranzactiilor cu societati afiliate, colectarea de informatii

NORME MINIMALE DE AUDIT

Conform normelor profesionale emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania, (Hot. 44/2005) realizarea unei misiuni de audit financiar impune, pe parcursul unui an financiar, indeplinirea unor proceduri de audit minime obligatorii definite in Hotarirea respectiva. Parcurgerea acestor Norme Minimale implica, conform Hotaririi CAFR, un volum de munca de normal de 240 de ore pentru un exercitiu financiar, care pot fi reduse pina la 180 de ore in cazul entitatilor de complexitate redusa.

In stabilirea costului unei misiuni de Audit, se porneste de la acest volum minim de munca, la care se adauga munca suplimentara in functie de specificul societatii: stocuri semnificative, sau sisteme de raportare complexe (pachete), sau multe puncte de lucru/subunitati, sau auditarea initiala ce trebuie sa acopere si anul precedent, sau sisteme complexe de costuri, volum, etc.